Načítání...

Informace o fondu

Statut fondu je investorům k dispozici v sídle společnosti.

Riziko

6

Alt

Informační povinnost:

Sídlo
Karolinská 707/7, 186 00 Praha 8 – Karlín
Datum zápisu
13. 10. 2020
Spisová značka
B 25740
IČO
095 88 736
Základní kapitál
100.000 Kč

Sdělení klíčových informací – KID

KIIDy jsou k dispozici na webu www.versuteis.cz a v listinné podobě v sídle spol. Versute investiční společnost, a.s., Masarykovo nábřeží 246/12, 110 00, Praha 1 – Nové Město.

Upozornění pro investory

TILLER investiční společnost a.s., jakožto investiční společnost ve vztahu k obhospodařování investičních fondů v rozsahu dle povolení ČNB upozorňuje potenciální investory zejména na to, že: (i) investorem fondu kvalifikovaných investorů se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ustanovení § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, (ii) hodnota investice do fondu může klesat i stoupat, přičemž návratnost investované částky není zaručena, a (iii) výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Tento materiál má pouze informační a propagační charakter, nepředstavuje jakoukoli závaznou nabídku investice do fondu, ani nenahrazuje plnění informačních povinností stanovených právními předpisy. Před jakýmkoli rozhodnutím o investici do fondu je každý potenciální investor povinen se seznámit se stanovami fondu, statutem fondu (a podfondu – dle okolností) a sdělením klíčových informací.

Veškeré povinně uveřejňované skutečnosti jsou uveřejňovány na internetové stránce administrátora fondu a/nebo na internetové stránce společnosti: www.tillerfunds.cz. V listinné podobě je lze bezplatně získat v sídle administrátora a/nebo sídle společnosti (TILLER IS – dle zkratky uvedené v materiálu) na adrese: Karolinská 707/7, 186 00 Praha 8.