Načítání...

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to především prostřednictvím dlouhodobé držby koncentrovaného portfolia kapitálových obchodních účastí a financování těchto majetkových účastí, jakožto aktiv dlouhodobě zachovávajících svou hodnotu s tím, že výnosy investic fondu budou převážně opatřovány z kapitálových zisků.

Informační povinnost:

Sídlo
Karolinská 707/7, 186 00 Praha 8 – Karlín
Datum zápisu
17. 06. 2022
Spisová značka
B 27319
IČO
171 86 234
Základní kapitál
10.000 Kč

Seznam podfondů

Alt
Aktivní

E-Group, podfond Private Equity

Riziko

6

Alt
Alt
Aktivní

E-Group, podfond Mixed Investments

Riziko

6

Alt

Sdělení klíčových informací – KID

KID jsou k dispozici na webu https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ a v listinné podobě v sídle spol. AVANT IS, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

Upozornění pro investory

TILLER investiční společnost a.s., jakožto investiční společnost ve vztahu k obhospodařování investičních fondů v rozsahu dle povolení ČNB upozorňuje potenciální investory zejména na to, že: (i) investorem fondu kvalifikovaných investorů se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ustanovení § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, (ii) hodnota investice do fondu může klesat i stoupat, přičemž návratnost investované částky není zaručena, a (iii) výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Tento materiál má pouze informační a propagační charakter, nepředstavuje jakoukoli závaznou nabídku investice do fondu, ani nenahrazuje plnění informačních povinností stanovených právními předpisy. Před jakýmkoli rozhodnutím o investici do fondu je každý potenciální investor povinen se seznámit se stanovami fondu, statutem fondu (a podfondu – dle okolností) a sdělením klíčových informací.

Veškeré povinně uveřejňované skutečnosti jsou uveřejňovány na internetové stránce administrátora fondu a/nebo na internetové stránce společnosti: www.tillerfunds.cz. V listinné podobě je lze bezplatně získat v sídle administrátora a/nebo sídle společnosti (TILLER IS – dle zkratky uvedené v materiálu) na adrese: Karolinská 707/7, 186 00 Praha 8.