Načítání...

Vytvoření a založení fondu

Na základě našich dlouholetých zkušeností vytváříme a zakládáme fondy kvalifikovaných investorů ve formě SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem) na míru v souladu s požadavky klienta. Před samotným založením nebo koupí fondu klientovi dokážeme poradit a navrhnout optimální strukturu pro fungování fondu.

Služby spojené se založením fondu

 • Založení společnosti a komunikace s notářem
 • Zajištění vztahu s třetími osobami (především se jedná o depozitáře a auditora) a veškeré dokumentace s tím související
 • Příprava žádosti o povolení ČNB a komunikace s ČNB
 • Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Obhospodařování fondu

Stejně jako administrace, i obhospodařování fondu podléhá zákonné regulaci. Pro klienta zajistíme komplexní řízení investic a rizik s nimi spojenými tak, aby byly splněny jeho investiční cíle, a zároveň byl dodržen legislativní rámec.

Služby spojené s obhospodařováním fondu a jeho portfolia

 • Příprava investičního profilu a nastavení investiční strategie fondu
 • Příprava statutu
 • Zajištění investičního procesu
 • Risk management
 • Pravidelné i mimořádné reportování investorům
 • Reportování České národní bance
 • Komunikace s depozitářskou bankou

Administrace fondu

Doporučíme klientovi vhodnou investiční společnost, která se postará o činnosti spojené s fungováním fondu. Mezi naše dlouhodobé partnery patří dva největší administrátoři na českém trhu.

Služby spojené s administrací fondu

 • Plnění povinností spojených s daněmi a jinými poplatky
 • Compliance a AML
 • Interní audit
 • Oceňování majetku a dluhů fondu
 • Komunikace s investory a vyřizování stížností investorů
 • Stanovení hodnoty fondového kapitálu (NAV) a hodnoty investičního cenného papíru vydaného fondem
 • Vedení seznamu vlastníků investičních cenných papírů, jejich úschova a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem
 • Zajištění transakcí spojených s investičními cennými papíry vydanými fondem (vydávání, odkupování, rozdělování a vyplácení výnosů)
 • Reportování investorům
 • Reportování České národní bance
 • Vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy fondu, sdělení klíčových informací
 • Komunikace s depozitářskou bankou
 • Zajišťování dalších činností souvisejících s hospodařením s hodnotami v majetku fondu
 • Nabízení cenných papírů vydaných fondem