Načítání...

Investiční strategie

Statuty fondu a podfondu jsou investorům k dispozici v sídle společnosti.

Informační povinnost:

Sídlo
Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
Datum zápisu
08. 01. 2019
Spisová značka
B 24102
IČO
077 77 183
Základní kapitál
1.000 Kč

Seznam podfondů

Alt
Aktivní

wincome capital, podfond alfa

Investování zejména do investičních cenných papírů a cenných papírů vydaných investičním fondem nebo srovnatelným zahraničním fondem, nástrojů peněžního trhu, účastí v kapitálových obchodních společnostech, poskytování úvěrů a zápůjček podnikatelským subjektům, finančních derivátů.

Riziko

6

Alt

Sdělení klíčových informací – KID

KID jsou k dispozici na webu https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ a v listinné podobě v sídle spol. AVANT IS, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

Upozornění pro investory

TILLER investiční společnost a.s., jakožto investiční společnost ve vztahu k obhospodařování investičních fondů v rozsahu dle povolení ČNB upozorňuje potenciální investory zejména na to, že: (i) investorem fondu kvalifikovaných investorů se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ustanovení § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, (ii) hodnota investice do fondu může klesat i stoupat, přičemž návratnost investované částky není zaručena, a (iii) výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Tento materiál má pouze informační a propagační charakter, nepředstavuje jakoukoli závaznou nabídku investice do fondu, ani nenahrazuje plnění informačních povinností stanovených právními předpisy. Před jakýmkoli rozhodnutím o investici do fondu je každý potenciální investor povinen se seznámit se stanovami fondu, statutem fondu (a podfondu – dle okolností) a sdělením klíčových informací.

Veškeré povinně uveřejňované skutečnosti jsou uveřejňovány na internetové stránce administrátora fondu a/nebo na internetové stránce společnosti: www.tillerfunds.cz. V listinné podobě je lze bezplatně získat v sídle administrátora a/nebo sídle společnosti (TILLER IS – dle zkratky uvedené v materiálu) na adrese: Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2.